Sydvästkustens samarbete (Loura)

Loura-samarbetet omfattar städerna Åbo, Nystad, Raumo och Björneborg på sydvästkusten. Loura är en strategisk samarbetsmodell som städerna tillämpar för att tillsammans uppnå större synlighet och bättre resultat än genom att agera ensamma. Målet för samarbetet är att förbättra hela regionens konkurrenskraft och att göra den mer attraktiv och känd.

Sydvästkustens samarbete idkas på utvecklingszonen längs sydvästkusten. Utvecklingszonen är en refe-rensram som förenar regionutvecklingen och stadspolitiken. Den grundar sig på funktionalitet, inte på för-valtningsgränser.

Loura har sex flaggskepp, dvs. huvudteman för samarbetet:
• Maritim kompetens förenar (att stärka det sydvästfinska marina klustret)
• Energikusten förnyar (att främja energi- och miljöteknikbranschen)
• Sydvästkusten lockar (turism)
• Investeringar är attraktiva (att skaffa utländska investeringar)
• Förutseende verksamhet för att främja livskraften (nya öppningar och försök)
• Utveckling av Loura-samarbetet (att stärka samarbetsmodellen)

Sydvästkustens samarbete startade i och med att stadsdirektörerna började hålla regelbundna möten år 2005. Samarbetet och dess innehåll fastställdes i slutet av 2010 när fullmäktige i Åbo, Nystad, Raumo respektive Björneborg ingick ett avtal om Sydvästkustens samarbete och godkände huvudtemana för ut-vecklingsprogrammet. Sedan år 2011 har städerna haft en gemensam medarbetare – Loura-ombudsmannen.

Samarbetet genomförs inom ramen för projekt som upptagits i utvecklingsprogrammet och samarbetsstä-derna kan delta i genomförandet eller finansieringen av projekten utifrån separata beslut.
Lauri Kattelus, ordförande för stadsstyrelsen i Åbo, är ordförande för styrgruppen för Sydvästkustens samarbete. Diana Bergroth-Lampinen, ordförande för stadsfullmäktige i Björneborg, är styrgruppens vice ordförande.

Stadsdirektörerna samlas regelbundet ungefär fyra gånger om året.

För mer information, vänligen kontakta:

Marjo Uotila, kontaktchef, marjo.uotila(a)turku.fi, +358 40 651 4724.